A walking tour of South Beach Miami, FL!

A walking tour of South Beach, Nebuilah’s favorite destination!

#lifestyle #Miami #Florida #swim week #memorial day #labor day